Table des caracteres Unicode (0000-0FFF)


Table des caracteres Unicode (0000-0FFF)

Table des caractères Unicode (0000-0FFF)

Tables Unicode
0000 – 0FFF   8000 – 8FFF
1000 – 1FFF 9000 – 9FFF
2000 – 2FFF A000 – AFFF
3000 – 3FFF B000 – BFFF
4000 – 4FFF C000 – CFFF
5000 – 5FFF D000 – DFFF
6000 – 6FFF E000 – EFFF
7000 – 7FFF F000 – FFFF
Autres plans Unicode
0000 – 0FFF   plan BMP
10000 – 10FFF plan SMP
20000 – 20FFF plan SIP
30000 – D0FFF plans réservés
E0000 – E0FFF plan SSP
F0000 – F0FFF plan privé - A
100000 – 100FFF plan privé - B

Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+0000 à U+0FFF en hexadécimal (0 à 4 095 en décimal).

Sommaire

Sous-ensembles

La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Sous-ensemble Réservés Décimal
Début Fin Début Fin
latin basique U+0000 U+007F 0 127
supplément latin-1 U+0080 U+00FF 128 255
latin étendu - A U+0100 U+017F 256 383
latin étendu - B U+0180 U+024F 384 591
extensions API U+0250 U+02AF 592 685
lettres modificatives U+02B0 U+02FF 688 767
diacritiques combinants U+0300 U+036F 768 879
grec et copte U+0370 U+03FF 880 1 023
cyrillique U+0400 U+04FF 1 024 1 279
supplément cyrillique U+0500 U+052F 1 280 1 327
arménien U+0530 U+058F 1 328 1 423
hébreu U+0590 U+05FF 1 424 1 535
arabe U+0600 U+06FF 1 536 1 791
syriaque U+0700 U+074F 1 792 1 871
supplément arabe U+0750 U+077F 1 872 1 919
thâna U+0780 U+07BF 1 920 1 983
n’ko U+07C0 U+07FF 1 984 2 047
(samaritain) U+0800 U+083F 2 048 2 111
Sous-ensemble Réservés Décimal
Début Fin Début Fin
(mandaïque) U+0840 U+085F 2 112 2 143
U+0860 U+087F 2 144 2 175
¿arabe étendu-A? U+0880 U+08BF 2 176 2 239
U+08C0 U+08FF 2 240 2 303
dévanâgarî U+0900 U+097F 2 304 2 431
bengalî U+0980 U+09FF 2 432 2 559
gourmoukhî U+0A00 U+0A7F 2 560 2 687
goudjarâtî (gujrâtî) U+0A80 U+0AFF 2 688 2 815
oriyâ U+0B00 U+0B7F 2 816 2 943
tamoul U+0B80 U+0BFF 2 944 3 071
télougou U+0C00 U+0C7F 3 072 3 199
kannara U+0C80 U+0CFF 3 200 3 327
malayalam U+0D00 U+0D7F 3 328 3 455
singhalais U+0D80 U+0DFF 3 456 3 583
thaï U+0E00 U+0E7F 3 584 3 711
laotien U+0E80 U+0EFF 3 712 3 839
tibétain U+0F00 U+0FFF 3 840 4 095

Liste

Latin basique

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
000
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
001
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
002
SP
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
003
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
004
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
005
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
006
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
007
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
DEL

Supplément latin-1

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
008
PAD
HOP
BPH
NBH
IND
NEL
SSA
ESA
HTS
HTJ
VTS
PLD
PLU
RI
SS2
SS3
009
DCS
PU1
PU2
STS
CCH
MW
SPA
EPA
SOS
SGCI
SCI
CSI
ST
OSC
PM
APC
00A
NB SP
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
SHY -
®
¯
00B
°
±
²
³
´
µ
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
00C
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
00D
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
00E
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
00F
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ

Latin étendu - A

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
010
Ā
ā
Ă
ă
Ą
ą
Ć
ć
Ĉ
ĉ
Ċ
ċ
Č
č
Ď
ď
011
Đ
đ
Ē
ē
Ĕ
ĕ
Ė
ė
Ę
ę
Ě
ě
Ĝ
ĝ
Ğ
ğ
012
Ġ
ġ
Ģ
ģ
Ĥ
ĥ
Ħ
ħ
Ĩ
ĩ
Ī
ī
Ĭ
ĭ
Į
į
013
İ
ı
IJ
ij
Ĵ
ĵ
Ķ
ķ
ĸ
Ĺ
ĺ
Ļ
ļ
Ľ
ľ
Ŀ
014
ŀ
Ł
ł
Ń
ń
Ņ
ņ
Ň
ň
ʼn
Ŋ
ŋ
Ō
ō
Ŏ
ŏ
015
Ő
ő
Œ
œ
Ŕ
ŕ
Ŗ
ŗ
Ř
ř
Ś
ś
Ŝ
ŝ
Ş
ş
016
Š
š
Ţ
ţ
Ť
ť
Ŧ
ŧ
Ũ
ũ
Ū
ū
Ŭ
ŭ
Ů
ů
017
Ű
ű
Ų
ų
Ŵ
ŵ
Ŷ
ŷ
Ÿ
Ź
ź
Ż
ż
Ž
ž
ſ

Latin étendu - B

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
018
ƀ
Ɓ
Ƃ
ƃ
Ƅ
ƅ
Ɔ
Ƈ
ƈ
Ɖ
Ɗ
Ƌ
ƌ
ƍ
Ǝ
Ə
019
Ɛ
Ƒ
ƒ
Ɠ
Ɣ
ƕ
Ɩ
Ɨ
Ƙ
ƙ
ƚ
ƛ
Ɯ
Ɲ
ƞ
Ɵ
01A
Ơ
ơ
Ƣ
ƣ
Ƥ
ƥ
Ʀ
Ƨ
ƨ
Ʃ
ƪ
ƫ
Ƭ
ƭ
Ʈ
Ư
01B
ư
Ʊ
Ʋ
Ƴ
ƴ
Ƶ
ƶ
Ʒ
Ƹ
ƹ
ƺ
ƻ
Ƽ
ƽ
ƾ
ƿ
01C
ǀ
ǁ
ǂ
ǃ
DŽ
Dž
dž
LJ
Lj
lj
NJ
Nj
nj
Ǎ
ǎ
Ǐ
01D
ǐ
Ǒ
ǒ
Ǔ
ǔ
Ǖ
ǖ
Ǘ
ǘ
Ǚ
ǚ
Ǜ
ǜ
ǝ
Ǟ
ǟ
01E
Ǡ
ǡ
Ǣ
ǣ
Ǥ
ǥ
Ǧ
ǧ
Ǩ
ǩ
Ǫ
ǫ
Ǭ
ǭ
Ǯ
ǯ
01F
ǰ
DZ
Dz
dz
Ǵ
ǵ
Ƕ
Ƿ
Ǹ
ǹ
Ǻ
ǻ
Ǽ
ǽ
Ǿ
ǿ
020
Ȁ
ȁ
Ȃ
ȃ
Ȅ
ȅ
Ȇ
ȇ
Ȉ
ȉ
Ȋ
ȋ
Ȍ
ȍ
Ȏ
ȏ
021
Ȑ
ȑ
Ȓ
ȓ
Ȕ
ȕ
Ȗ
ȗ
Ș
ș
Ț
ț
Ȝ
ȝ
Ȟ
ȟ
022
Ƞ
ȡ
Ȣ
ȣ
Ȥ
ȥ
Ȧ
ȧ
Ȩ
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
023
Ȱ
ȱ
Ȳ
ȳ
ȴ
ȵ
ȶ
ȷ
ȸ
ȹ
Ⱥ
Ȼ
ȼ
Ƚ
Ⱦ
ȿ
024
ɀ
Ɂ
ɂ
Ƀ
Ʉ
Ʌ
Ɇ
ɇ
Ɉ
ɉ
Ɋ
ɋ
Ɍ
ɍ
Ɏ
ɏ

Extensions API

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
025
ɐ
ɑ
ɒ
ɓ
ɔ
ɕ
ɖ
ɗ
ɘ
ə
ɚ
ɛ
ɜ
ɝ
ɞ
ɟ
026
ɠ
ɡ
ɢ
ɣ
ɤ
ɥ
ɦ
ɧ
ɨ
ɩ
ɪ
ɫ
ɬ
ɭ
ɮ
ɯ
027
ɰ
ɱ
ɲ
ɳ
ɴ
ɵ
ɶ
ɷ
ɸ
ɹ
ɺ
ɻ
ɼ
ɽ
ɾ
ɿ
028
ʀ
ʁ
ʂ
ʃ
ʄ
ʅ
ʆ
ʇ
ʈ
ʉ
ʊ
ʋ
ʌ
ʍ
ʎ
ʏ
029
ʐ
ʑ
ʒ
ʓ
ʔ
ʕ
ʖ
ʗ
ʘ
ʙ
ʚ
ʛ
ʜ
ʝ
ʞ
ʟ
02A
ʠ
ʡ
ʢ
ʣ
ʤ
ʥ
ʦ
ʧ
ʨ
ʩ
ʪ
ʫ
ʬ
ʭ
ʮ
ʯ

Lettres modificatives

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
02B
ʰ
ʱ
ʲ
ʳ
ʴ
ʵ
ʶ
ʷ
ʸ
ʹ
ʺ
ʻ
ʼ
ʽ
ʾ
ʿ
02C
ˀ
ˁ
˂
˃
˄
˅
ˆ
ˇ
ˈ
ˉ
ˊ
ˋ
ˌ
ˍ
ˎ
ˏ
02D
ː
ˑ
˒
˓
˔
˕
˖
˗
˘
˙
˚
˛
˜
˝
˞
˟
02E
ˠ
ˡ
ˢ
ˣ
ˤ
˥
˦
˧
˨
˩
˪
˫
ˬ
˭
ˮ
˯
02F
˰
˱
˲
˳
˴
˵
˶
˷
˸
˹
˺
˻
˼
˽
˾
˿

Diacritiques combinants

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
030
031
032
033
o̿
034
035
036

Grec et copte

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
037  
ʹ
͵
 
ͺ
ͻ
ͼ
ͽ
;
 
038  
΄
΅
Ά
·
Έ
Ή
Ί
 
Ό
 
Ύ
Ώ
039
ΐ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
03A
Π
Ρ
 
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
Ϊ
Ϋ
ά
Ϊ
Ϋ
ί
03B
ΰ
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
03C
π
ρ
ς
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ϊ
ϋ
ό
ϊ
ϋ
 
03D
ϐ
ϑ
ϒ
ϓ
ϔ
ϕ
ϖ
ϗ
Ϙ
ϙ
Ϛ
ϛ
Ϝ
ϝ
Ϟ
ϟ
03E
Ϡ
ϡ
Ϣ
ϣ
Ϥ
ϥ
Ϧ
ϧ
Ϩ
ϩ
Ϫ
ϫ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
03F
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
϶
Ϸ
ϸ
Ϲ
Ϻ
ϻ
ϼ
Ͻ
Ͼ
Ͽ

Cyrillique

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
040
Ѐ
Ё
Ђ
Ѓ
Є
Ѕ
І
Ї
Ј
Љ
Њ
Ћ
Ќ
Ѝ
Ў
Џ
041
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
042
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
043
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
044
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
045
ѐ
ё
ђ
ѓ
є
ѕ
і
ї
ј
љ
њ
ћ
ќ
ѝ
ў
џ
046
Ѡ
ѡ
Ѣ
ѣ
Ѥ
ѥ
Ѧ
ѧ
Ѩ
ѩ
Ѫ
ѫ
Ѭ
ѭ
Ѯ
ѯ
047
Ѱ
ѱ
Ѳ
ѳ
Ѵ
ѵ
Ѷ
ѷ
Ѹ
ѹ
Ѻ
ѻ
Ѽ
ѽ
Ѿ
ѿ
048
Ҁ
ҁ
҂
о҃
о҄
о҅
о҆
 
о҈
о҉
Ҋ
оҋ
Ҍ
ҍ
Ҏ
ҏ
049
Ґ
ґ
Ғ
ғ
Ҕ
ҕ
Җ
җ
Ҙ
ҙ
Қ
қ
Ҝ
ҝ
Ҟ
ҟ
04A
Ҡ
ҡ
Ң
ң
Ҥ
ҥ
Ҧ
ҧ
Ҩ
ҩ
Ҫ
ҫ
Ҭ
ҭ
Ү
ү
04B
Ұ
ұ
Ҳ
ҳ
Ҵ
ҵ
Ҷ
ҷ
Ҹ
ҹ
Һ
һ
Ҽ
ҽ
Ҿ
ҿ
04C
Ӏ
Ӂ
ӂ
Ӄ
ӄ
Ӆ
ӆ
Ӈ
ӈ
Ӊ
ӊ
Ӌ
ӌ
Ӎ
ӎ
ӏ
04D
Ӑ
ӑ
Ӓ
ӓ
Ӕ
ӕ
Ӗ
ӗ
Ә
ә
Ӛ
ӛ
Ӝ
ӝ
Ӟ
ӟ
04E
Ӡ
ӡ
Ӣ
ӣ
Ӥ
ӥ
Ӧ
ӧ
Ө
ө
Ӫ
ӫ
Ӭ
ӭ
Ӯ
ӯ
04F
Ӱ
ӱ
Ӳ
ӳ
Ӵ
ӵ
Ӷ
ӷ
Ӹ
ӹ
Ӻ
ӻ
Ӽ
ӽ
Ӿ
ӿ

Supplément cyrillique

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
050
Ԁ
ԁ
Ԃ
ԃ
Ԅ
ԅ
Ԇ
ԇ
Ԉ
ԉ
Ԋ
ԋ
Ԍ
ԍ
Ԏ
ԏ
051
Ԑ
ԑ
Ԓ
ԓ
 
052  

Arménien

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
053  
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը
Թ
Ժ
Ի
Լ
Խ
Ծ
Կ
054
Հ
Ձ
Ղ
Ճ
Մ
Յ
Ն
Շ
Ո
Չ
Պ
Ջ
Ռ
Ս
Վ
Տ
055
Ր
Ց
Ւ
Փ
Ք
Օ
Ֆ
 
ՙ
՚
՛
՜
՝
՞
՟
056  
ա
բ
գ
դ
ե
զ
է
ը
թ
ժ
ի
լ
խ
ծ
կ
057
հ
ձ
ղ
ճ
մ
յ
ն
շ
ո
չ
պ
ջ
ռ
ս
վ
տ
058
ր
ց
ւ
փ
ք
օ
ֆ
և
 
։
֊
 

Hébreu

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
059  
ש֑
ש֒
ש֓
ש֔
ש֕
ש֖
ש֗
ש֘
ש֙
ש֚
ש֛
ש֜
ש֝
ש֞
ש֟
05A
ש֠
ש֡
ש֢
ש֣
ש֤
ש֥
ש֦
ש֧
ש֨
ש֩
ש֪
ש֫
ש֬
ש֭
ש֮
ש֯
05B
שְ
שֱ
שֲ
שֳ
שִ
שֵ
שֶ
שַ
שָ
שֹ
 
שֻ
שּ
שֽ
־
שֿ
05C
׀
שׁ
שׂ
׃
שׄ
שׅ
׆
שׇ
 
05D
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
05E
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
 
05F
װ
ױ
ײ
׳
״
 

Arabe

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
060
؀
؁
؂
؃
 
؋
،
؍
؎
؏
061
سؐ
سؑ
سؒ
سؓ
سؔ
سؕ
 
؛
 
؞
؟
062  
ء
آ
أ
ؤ
إ
ئ
ا
ب
ة
ت
ث
ج
ح
خ
د
063
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
 
064
ـ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ى
ي
سً
سٌ
سٍ
سَ
سُ
065
سِ
سّ
سْ
سٓ
سٔ
سٕ
سٖ
سٗ
س٘
سٙ
سٚ
سٛ
سٜ
سٝ
سٞ
 
066
٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٪
٫
٬
٭
ٮ
ٯ
067
سٰ
ٱ
ٲ
ٳ
ٴ
ٵ
ٶ
ٷ
ٸ
ٹ
ٺ
ٻ
ټ
ٽ
پ
ٿ
068
ڀ
ځ
ڂ
ڃ
ڄ
څ
چ
ڇ
ڈ
ډ
ڊ
ڋ
ڌ
ڍ
ڎ
ڏ
069
ڐ
ڑ
ڒ
ړ
ڔ
ڕ
ږ
ڗ
ژ
ڙ
ښ
ڛ
ڜ
ڝ
ڞ
ڟ
06A
ڠ
ڡ
ڢ
ڣ
ڤ
ڥ
ڦ
ڧ
ڨ
ک
ڪ
ګ
ڬ
ڭ
ڮ
گ
06B
ڰ
ڱ
ڲ
ڳ
ڴ
ڵ
ڶ
ڷ
ڸ
ڹ
ں
ڻ
ڼ
ڽ
ھ
ڿ
06C
ۀ
ہ
ۂ
ۃ
ۄ
ۅ
ۆ
ۇ
ۈ
ۉ
ۊ
ۋ
ی
ۍ
ێ
ۏ
06D
ې
ۑ
ے
ۓ
۔
ە
سۖ
سۗ
سۘ
سۙ
سۚ
سۛ
سۜ
۝
۞
س۟
06E
س۠
سۡ
سۢ
سۣ
سۤ
ۥ
ۦ
سۧ
سۨ
۩
س۪
س۫
س۬
سۭ
ۮ
ۯ
06F
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
ۺ
ۻ
ۼ
۽
۾
ۿ

Syriaque

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
070
܀
܁
܂
܃
܄
܅
܆
܇
܈
܉
܊
܋
܌
܍
 
܏ SAM
071
ܐ
ܫܑ
ܒ
ܓ
ܔ
ܕ
ܖ
ܗ
ܘ
ܙ
ܚ
ܛ
ܜ
ܝ
ܞ
ܟ
072
ܠ
ܡ
ܢ
ܣ
ܤ
ܥ
ܦ
ܧ
ܨ
ܩ
ܪ
ܫ
ܬ
ܭ
ܮ
ܯ
073
ܫܰ
ܫܱ
ܫܲ
ܫܳ
ܫܴ
ܫܵ
ܫܶ
ܫܷ
ܫܸ
ܫܹ
ܫܺ
ܫܻ
ܫܼ
ܫܽ
ܫܾ
ܫܿ
074
ܫ݀
ܫ݁
ܫ݂
ܫ݃
ܫ݄
ܫ݅
ܫ݆
ܫ݇
ܫ݈
ܫ݉
ܫ݊
 
ݍ
ݎ
ݏ

Supplément arabe

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
075
ݐ
ݑ
ݒ
ݓ
ݔ
ݕ
ݖ
ݗ
ݘ
ݙ
ݚ
ݛ
ݜ
ݝ
ݞ
ݟ
076
ݠ
ݡ
ݢ
ݣ
ݤ
ݥ
ݦ
ݧ
ݨ
ݩ
ݪ
ݫ
ݬ
ݭ
 
077  

Thâna

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
078
ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
079
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޘ
ޙ
ޚ
ޛ
ޜ
ޝ
ޞ
ޟ
07A
ޠ
ޡ
ޢ
ޣ
ޤ
ޥ
ށަ
ށާ
ށި
ށީ
ށު
ށޫ
ށެ
ށޭ
ށޮ
ށޯ
07B
ށް
ޱ
 

N’ko (Unicode 5.0)

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
07C
߀
߁
߂
߃
߄
߅
߆
߇
߈
߉
ߊ
ߋ
ߌ
ߍ
ߎ
ߏ
07D
ߐ
ߑ
ߒ
ߓ
ߔ
ߕ
ߖ
ߗ
ߘ
ߙ
ߚ
ߛ
ߜ
ߝ
ߞ
ߟ
07E
ߠ
ߡ
ߢ
ߣ
ߤ
ߥ
ߦ
ߧ
ߨ
ߩ
ߪ
ߊ߫
ߊ߬
ߊ߭
ߊ߮
ߊ߯
07F
ߊ߰
ߊ߱
ߊ߲
ߊ߳
ߴ
ߵ
߶
߷
߸
߹
ߺ
 

U+0800 à U+08FF (Caractères réservés)

Dévanâgarî

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
090  
कँ
कं
कः
091
092
093
 
क़
का
कि
094
की
कु
कू
कृ
कॄ
कॅ
कॆ
के
कै
कॉ
कॊ
को
कौ
क्
 
095
क॑
क॒
क॓
क॔
 
096
कॢ
कॣ
097
 
ॿ

Bengalî

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
098  
কঁ
কং
কঃ
 
 
099
 
09A
 
09B
 
 
 
ক়
কা
কি
09C
কী
কু
কূ
কৃ
কৄ
 
কে
কৈ
 
কো
কৌ
ক্
 
09D  
কৗ
 
 
09E
কৢ
কৣ
 
09F
 

Gourmoukhî

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0A0  
ਕਁ
ਕਂ
ਕਃ
 
 
0A1
 
0A2
 
0A3
 
 
 
 
ਕ਼
 
ਕਾ
ਕਿ
0A4
ਕੀ
ਕੁ
ਕੂ
 
ਕੇ
ਕੈ
 
ਕੋ
ਕੌ
ਕ੍
 
0A5  
 
 
0A6  
0A7
ਕੰ
ਕੱ
 

Goudjarâtî

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0A8  
કઁ
કં
કઃ
 
 
0A9
 
0AA
 
0AB
 
 
 
ક઼
કા
કિ
0AC
કી
કુ
કૂ
કૃ
કૄ
કૅ
 
કે
કૈ
કૉ
 
કો
કૌ
ક્
 
0AD
 
0AE
કૢ
કૣ
 
0AF  
 

Oriyâ

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0B0  
କଁ
କଂ
କଃ
 
 
0B1
 
0B2
 
0B3
 
 
 
କ଼
କା
କି
0B4
କୀ
କୁ
କୂ
କୃ
 
କେ
କୈ
 
କୋ
କୌ
କ୍
 
0B5  
କୖ
କୗ
 
 
0B6
 
0B7
 

Tamoul

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0B8  
பஂ
 
 
0B9
 
 
 
 
0BA  
 
 
0BB
 
பா
பி
0BC
பீ
பு
பூ
 
பெ
பே
பை
 
பொ
போ
பௌ
ப்
 
0BD  
பௗ
 
0BE  
0BF
 

Télougou

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0C0  
కఁ
కం
కః
 
 
0C1
 
0C2
 
0C3
 
 
కా
కి
0C4
కీ
కు
కూ
కృ
కౄ
 
కె
కే
కై
 
కొ
కో
కౌ
క్
 
0C5  
కౕ
కౖ
 
0C6
 
0C7  

Kannara

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0C8  
ಲಂ
ಲಃ
 
 
0C9
 
0CA
 
0CB
 
 
ಲ಼
ಲಾ
ಲಿ
0CC
ಲೀ
ಲು
ಲೂ
ಲೃ
ಲೄ
 
ಲೆ
ಲೇ
ಲೈ
 
ಲೊ
ಲೋ
ಲೌ
ಲ್
 
0CD  
ಲೕ
ಲೖ
 
 
0CE
ಲೢ
ಲೣ
 
0CF  
 

Malayalam

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0D0  
കം
കഃ
 
 
0D1
 
0D2
 
0D3
 
കാ
കി
0D4
കീ
കു
കൂ
കൃ
 
കെ
കേ
കൈ
 
കൊ
കോ
കൌ
ക്
 
0D5  
കൗ
 
0D6
 
0D7  

Singhalais

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0D8  
ථං
ථඃ
 
0D9
 
 
0DA
0DB
 
 
 
0DC
 
ථ්
 
ථා
0DD
ථැ
ථෑ
ථි
ථී
ථු
 
ථූ
 
ථෘ
ථෙ
ථේ
ථෛ
ථො
ථෝ
ථෞ
ථෟ
0DE  
0DF  
ථි
ථී
 

Thaï

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0E0  
0E1
0E2
0E3
กั
กิ
กี
กึ
กื
กุ
กู
กฺ
 
฿
0E4
ก็
ก่
ก้
ก๊
ก๋
ก์
กํ
ก๎
0E5
 
0E6  
0E7

Laotien

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0E8  
 
 
 
 
 
0E9  
 
0EA  
 
 
 
 
0EB
ກັ
ກິ
ກີ
ກຶ
ກື
ກຸ
ກູ
 
ກົ
ກຼ
 
0EC
 
 
ກ່
ກ້
ກ໊
ກ໋
ກ໌
ກໍ
 
0ED
 
 
0EE  
0EF

Tibétain

voir PDF :
fr en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0F0
  ༌     NB  
0F1
ཀ༘
ཀ༙
0F2
0F3
ཀ༵
ཀ༷
ཀ༹
ཀ༾
ཀ༿
0F4
 
0F5
0F6
 
0F7  
ཀཱ
ཀི
ཀཱི
ཀུ
ཀཱུ
ཀྲྀ
ཀཷ
ཀླྀ
ཀཹ
ཀེ
ཀཻ
ཀོ
ཀཽ
ཀཾ
ཀཿ
0F8
ཀྀ
ཀཱྀ
ཀྂ
ཀྃ
ཀ྄
ཀ྆
ཀ྇
 
0F9
ཀྐ
ཀྑ
ཀྒ
ཀྒྷ
ཀྔ
ཀྕ
ཀྖ
ཀྗ
 
ཀྙ
ཀྚ
ཀྛ
ཀྜ
ཀྜྷ
ཀྜྷ
ཀྟ
0FA
ཀྠ
ཀྡ
ཀྡྷ
ཀྣ
ཀྤ
ཀྥ
ཀྦ
ཀྦྷ
ཀྨ
ཀྩ
ཀྪ
ཀྫ
ཀྫྷ
ཀྭ
ཀྮ
ཀྯ
0FB
ཀྰ
ཀྱ
ཀྲ
ཀླ
ཀྴ
ཀྵ
ཀྶ
ཀྷ
ཀྸ
ཀྐྵ
ཀྺ
ཀྻ
ཀྼ
 
྿
0FC
 
0FD
 
0FE  
0FF

Articles connexes

  • Portail de l’informatique Portail de l’informatique
  • Portail de l’écriture Portail de l’écriture
Ce document provient de « Table des caract%C3%A8res Unicode (0000-0FFF) ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Table des caracteres Unicode (0000-0FFF) de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.